Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2011

annamanna
Co pan robi? - Czekam na siebie.
annamanna
6883 7d31 500
Reposted fromsurpriseme surpriseme viajudyta judyta
annamanna
7120 8c5b 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viajudyta judyta

January 14 2011

annamanna
8999 e213 500

January 03 2011

annamanna
Chciałabym móc wyjaśnić sobie, dlaczego tak bardzo chcę złapać Twoje oczy..
Reposted bypannax pannax

December 26 2010

annamanna
to, czego Ci brakuje, staje się ważniejsze od tego, co istnieje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viajudyta judyta
annamanna

Jakże nie mam być wilkiem stepowym i nędznym pustelnikiem pośrodku świata, którego celów nie podzielam, którego radości są mi obce!
                 
         -Herman Hesse

Pozbierajcie mnie z podłogi. Rozbiłam się.

December 23 2010

annamanna
5510 bab0
"Dream as if you'll live forever, live as you'll die today"

                                              -James Dean

Reposted bynosebleed nosebleed

December 22 2010

annamanna
... niekiedy wilkiem
 się nazywał
lecz wilkiem nie był
raczej chciał być
gdy cały naród
raźnie śpiewał
- wolał zawyć...

                       -Agnieszka Osiecka o Marku Hłasce
annamanna
9666 3c7e
Łączy Cię z kimś wspólna podświadomość?
Reposted bypannax pannax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl